ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alle facturen zijn betaalbaar in Winksele.
 2. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
 3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% doch met een minimum intrestvoet van 8% op jaarbasis.
 4. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 25,00.
 5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wanneer de koper het nalaat zijn verbintenissen tijdig uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. Deze ontbinding zal door ons medegedeeld worden per aangetekend schrijven.
 7. Alle klachten dienen ons toe te komen per aangetekende brief binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of levering van de prestaties.
 8. Bij annulering van een bestelling door de klant, zijn we gerechtigd om ten titel van schadevergoeding een bedrag te vorderen gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs.
 9. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper de geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte hiervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 10. Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en moeten ons teruggestuurd worden op eerste verzoek. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 11. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf deze verkoop aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 12. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 13. Ingeval goederen in consignatie worden toevertrouwd zal de afnemer de goederen teruggeven op eerste verzoek.
 14. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven of de rechtbanken van de woonplaats van de koper of commissionair, naar onze keuze, alleen bevoegd.

  GARANTIE

 15. Uw DIAM ARTS-juwelen genieten een levenslange garantie op productiefouten bij normaal gebruik.

  Het volgende wordt niet gedekt door deze fabrieksgarantie:
  • Normale slijtage en veroudering (bv. krassen, verkleuring, verandering van kleur en/of materiaal)
  • Schade aan een onderdeel van de juwelen, voortvloeiend uit ongepast/verkeerd gebruik, verwaarlozing, onoplettendheid, ongevallen (stoten, deuken, pletten, …).